Teifi Valley Motor Club Limited - TVMC

Jenny Evans, aelod brwd o'r TVMC

Tuesday 08 Jan 2013 [18:59]

Jenny Evans o Rydlewis sydd wedi ennill Pencampwriaeth Cyd Yrrwr y Flwyddyn gyda Chlwb Moduro Dyffryn Teifi (Teifi Valley Motor Club - TVMC) eleni a hynny o saith deg pwynt. Hi yw'r ail ferch i gyflawni hyn yn hanes y Clwb. Llinos Jones Davies wnaeth ennill y wobr yn gyntaf yn 2010.

Yn 23 mlwydd oed, mae Jenny sydd fel arfer yn llywio i'w phartner Wyn Owens (garej Rhydlewis ac sydd wedi dod yn drydydd ym mhencampwriaeth gyrru y TVMC eleni) wedi bod yn aelod ffyddlon o'r TVMC ers bron i naw mlynedd, a hithau wedi ymuno â'r Clwb yn gyntaf pan yr oedd dal yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Emlyn, Castellnewydd Emlyn. Llywio yw cariad pennaf Jenny, ac mae'n cyfaddef nad oes 'dim chwant dreifio' arni wedi bod erioed.

' Dechreuodd y diddordeb pan es i mas gyda ffrindiau i weld rali, wedyn dod yn rhan o'r criw a theimlo'n rhan o'r bwrlwm,' esboniodd Jenny'n frwd. ' Wnaeth ffrind fy nhad gynnig i fi lywio iddo fe pan we ni'n 14 mlwydd oed a fanna dechreuodd y cyfan. We ni'n eistedd yn y car cau fel ymarfer yn unig yn Nigwyddiad 12 Car yn Llandysul, a'r Bro Preseli wedd y rali iawn i fi gystadlu ynddi yn 2004, ond wnaethon ni ddim ei gorffen hi achos wedd problem gyda'r car.'

Ers hynny, mae Jenny a Wyn yn wynebau cyfarwydd iawn ym myd y rali, ac yn cystadlu ar draws Cymru a thu hwnt ar benwythnosau. Er hynny, dyw'r un ohonyn nhw'n gystadleuol fel mae Jenny'n esbonio:

' S'dim un ohonom ni'n trefnu pa ralis i'w gwneud ar ddechrau'r flwyddyn. Jest os wes chwant arnom ni wneud rali, byddwn ni'n rhoi entry mewn. Y llynedd wnaethon ni gael sawl ail – yn y Classic Tracks yn Llandysul a'r Powys Lanes yn Rhaeadr, ac eleni digwydd bod, dw i wedi ennill y cwpan ymhell 'mlaen na Dilwyn John wnaeth ennill y cwpan y llynedd. Felly eleni, dw i'n dangos i Dilwyn sut mae gwneud hi!' chwarddodd Jenny.

Wedi prynu tŷ a busnes mewn blwyddyn, mae bywyd yn brysur iawn i Wyn a Jenny. Mae Jenny hefyd yn cystadlu mewn tarmac stages gyda Ceri Jones, Fferm Penparc, Rhydlewis ac mae wedi addo gwneud y pencampwriaeth gydag ef y flwyddyn hon a ralis nos gyda Wyn!

' Bod yn drefnus yw'r broblem gyda fi. Yn aml iawn byddai'n chwilio am fapiau ar fore'r rali neu yn gorfod prynu map ar y ffordd i'r rali,' dywedodd Jenny. ' Dw i wastad yn gadael pethe tan yr eiliad olaf!'

Ond dyw diffyg trefn ddim wedi atal Jenny rhag mynd amdani a bod yn llwyddiannus.

'Ar ddiwedd yr haf fe wnes i glywed fy mod i ymhell 'mlaen na'r gweddill o ran pwyntiau'r bencampwriaeth. We ni heb gadw trac..... mae Wyn a finne yn dod 'mlaen yn grêt. So ni'n cwympo mas ond pan fyddwn ni'n dod i give way a dw i'n gweiddi chwith, weithiau mae Wyn yn mynd i'r dde!'

Ac ateb Wyn i hyn …. ' Dw i jest yn testo ti mas' meddai ef gan chwerthin.

Bu Jenny hefyd yn llywio i Steven Knibbs o Blackwood ddwywaith y llynedd – ar y PK a'r Peak Revs.

' Dw i jest yn rili joio fe, y cystadlu a'r adrenalin .. mae'r awyrgylch yn grêt hefyd a dw i'n cwrdd â'r un criw o bobl ym mhob rali ac mae pawb yn adnabod ei gilydd yn dda. Mae lot o banter gyda ni. Bydde ni'n dweud wrth unrhyw berson sydd am ddechrau llywio neu ralio i ymuno â chlwb lleol a dachre dysgu gyda llywiwr profiadol a chael tips da.'

Dymuna Jenny ddiolch i Wyn am baratoi'r car rali – y Mk2 Escort, mor dda, ac i deulu'r Roberts o Rydlewis am farshlo ym mhob un rali, dim ots pa mor bell y mae.
 

Tel:
teifivalleymotorclub.co.uk - Thu 18 Jan 2018 19:50:32